Jak vzniká Kompost

Aerobní zpracování biologicky rozložitelných odpadů je nejjednodušší způsob navrácení podílu nedostatkové organické hmoty do půdního systému a z celospolečenského hlediska nejpřirozenější a ekologicky nejvhodnější forma přeměny a zhodnocení organického materiálu.Proces kompostování urychlí zetlení zpracované biomasy, respektive vytvoří materiál, který může sehrát důležitou roli při péči o půdu a vylepšování půdních, zejména fyzikálních vlastností tak, aby půda byla schopna plnit ekologické funkce.


Na kompostárnu "SONO" jsou přijímány odpady s obsahem přirozených organických látek, zejména odpady ze zeleně, dřevní štěpky, kůra, zbytky ovoce a zeleniny a některé další odpady z potravinářské výroby a zemědělské produkce. Seznam přijímaných odpadů a ceny naleznete zde.

Ceník zneškodnění odpadů na kompostárně „SONO“ platný od 1. 1. 2022
PRŮVODKA ODPADU-ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ-DODACÍ LIST

Drcení bioodpadu

štěpkování dřevní hmoty

Vstupní materiály pro výrobu jakostního produktu aerobního rozkladu – kompostu jsou drceny a štěpkovány velkoobjemovým drtičem. Významnou složkou, která se do zakládky přidává, je dřevní hmota, která zajišťuje v zakládce lepší přístup kyslíku.

Zakládka


Zakládka je připravována z jednotlivých dílčích zásob nadrcených biologicky rozložitelných odpadů jejich promísením nakladačem a provedením zakládky do pásových hromad. Hromada je trojúhelníkového nebo lichoběžníkového průřezu. Správně vytvořená zakládka se vyznačuje správným poměrem jednotlivých druhů odpadů (tráva, dřevo, listí apod.) .

Kompostárna & recyklace stavebních materiálů SONO - Želechovice 48, 410 02 Lovosice - Tel. +42 (0)416 53 24 83

Překopávání zakládky

Velmi důležité je pravidelné míchání (překopávání) kompostu z důvodu rovnoměrného přístupu kyslíku.

.


 
 
1Fáze
V první fázi kompostovacího procesu dochází k samovolnému ohřevu v důsledku probíhajících rozkladných chemických reakcí za intenzivního rozvoje bakterií a plísní. Dochází k rozkladu lehce rozložitelných látek. Hromada kompostu se může zahřát až na teplotu 65°C.
2Fáze
V druhé fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek na stabilní látky obsahující humus. Teplota začíná klesat a kompost získává hnědou barvu a zemitou strukturu.
3Fáze
Ve třetí fázi, obecně je to 6 – 12 měsíců od založení kompostu, má zralý kompost homogenní strukturu a voní po lesní půdě.

Prosévání

Vzniklý kompost je složen z různě velkých frakcí. K jejich roztřídění se používá bubnové síto, které dokáže roztřídit konečnou frakci od té, kterou je vhodné ještě vrátit zpět do zakládky. Jemná frakce je konečný materiál, hotový kompost.

.

Zralý kompost


stabilizovaný, voní po lesní půdě, neměl by zapáchat, lze jen obtížně identifikovat původní vzhled založených jednotlivých surovin, stabilní kompost má teplotu okolí, pouze hlouběji v jádru větší hromady může být mírně teplejší, pokud mají půdní živočichové ke zralému kompostu přístup, s oblibou ho kolonizují, nejsou patrné povlaky hub, kvalitní zralý kompost připomíná zahradnickou zeminu.Komu je kompost| určen ?


Vzhledem k vysokému obsahu rozložitelných organických látek, kterým se dodává do půdy aktivní humus, základní živiny (především dusík) a půdě prospěšné mikroorganismy k oživení její biologické aktivity je vhodný při zakládání a hnojení zelinářských a ovocnářských zahrad a polí i zelených ploch na zahradě.

Při hnojení půd se používá dávka 3 až 5 kg/m2, tj. cca 10 l/m2 v průběhu dvou až tří let. Konkrétní dávky se určí podle nároků a druhů pěstovaných rostlin. Aplikuje se zpravidla na podzim, bezprostředně po aplikaci je nutné kompost zapravit do půdy. Na travní porosty se použije ročně před výsevem dávka do 1kg/m2, při jejich obnově do 3 kg/m2. Při přesazování pokojových rostlin v květináčích, truhlících apod. se kompost promíchá v poměru 1 : 1 se zeminou. Dřeviny: 3 až 5 kg hnojiva ke stromku či keři v okruhu 1 až 2 m na jaře a na podzim, zapravit do půdy. Květiny: cca 1 kg hnojiva na 1 m2 stejnoměrně rozházet a zapravit do půdy

kompost, kvalitní organické hnojivo, je určeno především pro zemědělské účely. Je vyroben aerobní fermentací bioodpadů rostlinného původu, obsahující rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, základní živiny (především dusík) a mikroorganismy, které podporují rozvoj půdní mikroflóry a drobných živočichů. Zvyšuje schopnost půdy absorbovat vodu a udržet ji i v suchém období, dochází ke snížení negativních jevů jako je eroze a utužení půd.

Používá se zejména ke hnojení zemědělských pozemků, při zakládání a hnojení zelinářských pozemků a ovocnářských sadů – dávka 30 až 50 tun na hektar jednou za tři roky. Kompost je nutno zapravit do půdy do 48 hod. od aplikace, nejlépe bezprostředně po aplikaci.

Stavební firmy mohou kompostem vylepšit půdní vlastnosti zemin při biologické rekultivaci území např. skládek odpadů, důlních výsypek nebo zemědělských a lesnických pozemků, které byly zasaženy lidskou činností.

Kompost lze též využít při závěrečných terénních úpravách a zakládání zeleně, zahrad a parků při výstavbě občanských staveb, rodinných domů i nebytové výstavbě zahrnující stavby objektů a budov, které nejsou určené k bydlení, např. obchody, veřejné budovy, obchodní centra, nemocnice, školy a kancelářské budovy, nádraží atd.

Kompost je kvalitní organické hnojivo, je vyrobeno z bioodpadů rostlinného původu s vysokým obsahem rozložitelných organických látek a rostlinných živin. Do půdy se jím dodává aktivní humus, základní živiny a půdě prospěšné mikroorganismy k oživení její biologické aktivity. Z těchto důvodů je kompost rovněž vhodný k užití technickými službami obcí a měst či zahradnickými firmami při zakládání, správě, údržbě či obnově veřejné zeleně – trávníků, keřů a stromů, stromořadí a lesů či k pěstební péči o rostliny v nádobách. Na travní porosty se použije ročně před výsevem dávka do 1kg/m2, při jejich obnově do 3 kg/m2. Při sázení rostlin v květináčích a truhlících apod. se kompost promíchá v poměru 1 : 1 se zeminou. Dřeviny: 3 až 5 kg hnojiva ke stromku či keři v okruhu 1 až 2 m na jaře a na podzim, zapravit do půdy. Květiny: cca 1 kg hnojiva na 1 m2 stejnoměrně rozházet a zapravit do půdy.

Na travní porosty se použije ročně před výsevem dávka do 1kg/m2, při jejich obnově do 3 kg/m2. Při sázení rostlin v květináčích a truhlících apod. se kompost promíchá v poměru 1 : 1 se zeminou. Dřeviny: 3 až 5 kg hnojiva ke stromku či keři v okruhu 1 až 2 m na jaře a na podzim, zapravit do půdy. Květiny: cca 1 kg hnojiva na 1 m2 stejnoměrně rozházet a zapravit do půdy.

Kompostárna & recyklace stavebních materiálů SONO - Želechovice 48, 410 02 Lovosice - Tel. +42 (0)416 53 24 83