Společnost SONO PLUS, s.r.o.


O

Je dceřinou společností Sdružení obcí pro nakládání s odpady , která na sebe od roku 1998 převzala veškerá rizika z podnikání a provozní záležitostí spojené s provozováním skládky, později také kompostárny a recyklační linky na stavební odpady a zeminy. Další činností, která souvisí s provozováním skládkového tělesa, je jímání a spalování skládkového plynu v kogenerační jednotce a jeho následné využití při výrobě elektrické energie. Odpadním produktem tohoto procesu je teplo, které je využíváno při sušení řeziva v sušárně. Obcím a městům, jejich obyvatelům, ale firmám nabízíme nejen dovoz nejrůznějších materiálů (písky, stavební recykláty, kompost …), ale také odvoz komunálních a stavebních odpadů.

.O

Při rekultivaci skládky, části „B“ bylo rozhodnuto o využití plochy pro výstavbu kompostárny jako technologie zajišťující recyklaci biologicky rozložitelných odpadů. Kompostárna s kapacitou 10 tis. tun zpracovaného bioodpadu ročně byla, kromě vlastních prostředků, financována dotací ERDF/FS a dotací ze SFŽP, byla uvedena do provozu v září 2011. Spojení provozu skládky a kompostárny bylo optimální řešení a je součástí budování integrovaného systému nakládání s odpady na území okresu Litoměřice. Zařízení je určeno ke sběru, výkupu a využití bioodpadů. Využití spočívá v aerobním rozkladu vybraných biologicky rozložitelných odpadů v pásových hromadách a následným upotřebením finálního produktu – kompostu – pro potřeby rekultivace skládky a při údržbě a obnově veřejné zeleně v členských obcích. Kompost je také možno použít do zahrádek, pařenišť a skleníků drobných pěstitelů, ke hnojení zemědělských pozemků či k využití na terénní úpravy.

Kompost SONO


O

Je organické hnojivo vyráběné homogenizací látek obsahující rozložitelné organické látky metodou kompostování v krechtových hromadách na volné ploše. Jeho prostřednictvím se do půdy dodává aktivní humus, mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy a základní živiny. Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd, upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a zvyšuje provzdušněnost.


Kompost je registrovaným hnojivem podle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. registrace-hnojiva.jpgregistrace hnojiva(rozhodnutí o registraci hnojiva) .Jeho kvalita je neustále kontrolována a to jak vizuelně, tak pravidelnými chemickými rozbory. Vzhledem k vysokým teplotám při hygienizaci dochází k zániku hnilobných patogenních bakterií a ničí se klíčivost semen.

.
Komu je kompost| určen ?


Vzhledem k vysokému obsahu rozložitelných organických látek, kterým se dodává do půdy aktivní humus, základní živiny (především dusík) a půdě prospěšné mikroorganismy k oživení její biologické aktivity je vhodný při zakládání a hnojení zelinářských a ovocnářských zahrad a polí i zelených ploch na zahradě.

Při hnojení půd se používá dávka 3 až 5 kg/m2, tj. cca 10 l/m2 v průběhu dvou až tří let. Konkrétní dávky se určí podle nároků a druhů pěstovaných rostlin. Aplikuje se zpravidla na podzim, bezprostředně po aplikaci je nutné kompost zapravit do půdy. Na travní porosty se použije ročně před výsevem dávka do 1kg/m2, při jejich obnově do 3 kg/m2. Při přesazování pokojových rostlin v květináčích, truhlících apod. se kompost promíchá v poměru 1 : 1 se zeminou. Dřeviny: 3 až 5 kg hnojiva ke stromku či keři v okruhu 1 až 2 m na jaře a na podzim, zapravit do půdy. Květiny: cca 1 kg hnojiva na 1 m2 stejnoměrně rozházet a zapravit do půdy

kompost, kvalitní organické hnojivo, je určeno především pro zemědělské účely. Je vyroben aerobní fermentací bioodpadů rostlinného původu, obsahující rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, základní živiny (především dusík) a mikroorganismy, které podporují rozvoj půdní mikroflóry a drobných živočichů. Zvyšuje schopnost půdy absorbovat vodu a udržet ji i v suchém období, dochází ke snížení negativních jevů jako je eroze a utužení půd.

Používá se zejména ke hnojení zemědělských pozemků, při zakládání a hnojení zelinářských pozemků a ovocnářských sadů – dávka 30 až 50 tun na hektar jednou za tři roky. Kompost je nutno zapravit do půdy do 48 hod. od aplikace, nejlépe bezprostředně po aplikaci.

Stavební firmy mohou kompostem vylepšit půdní vlastnosti zemin při biologické rekultivaci území např. skládek odpadů, důlních výsypek nebo zemědělských a lesnických pozemků, které byly zasaženy lidskou činností.

Kompost lze též využít při závěrečných terénních úpravách a zakládání zeleně, zahrad a parků při výstavbě občanských staveb, rodinných domů i nebytové výstavbě zahrnující stavby objektů a budov, které nejsou určené k bydlení, např. obchody, veřejné budovy, obchodní centra, nemocnice, školy a kancelářské budovy, nádraží atd.

Kompost je kvalitní organické hnojivo, je vyrobeno z bioodpadů rostlinného původu s vysokým obsahem rozložitelných organických látek a rostlinných živin. Do půdy se jím dodává aktivní humus, základní živiny a půdě prospěšné mikroorganismy k oživení její biologické aktivity. Z těchto důvodů je kompost rovněž vhodný k užití technickými službami obcí a měst či zahradnickými firmami při zakládání, správě, údržbě či obnově veřejné zeleně – trávníků, keřů a stromů, stromořadí a lesů či k pěstební péči o rostliny v nádobách. Na travní porosty se použije ročně před výsevem dávka do 1kg/m2, při jejich obnově do 3 kg/m2. Při sázení rostlin v květináčích a truhlících apod. se kompost promíchá v poměru 1 : 1 se zeminou. Dřeviny: 3 až 5 kg hnojiva ke stromku či keři v okruhu 1 až 2 m na jaře a na podzim, zapravit do půdy. Květiny: cca 1 kg hnojiva na 1 m2 stejnoměrně rozházet a zapravit do půdy.

Na travní porosty se použije ročně před výsevem dávka do 1kg/m2, při jejich obnově do 3 kg/m2. Při sázení rostlin v květináčích a truhlících apod. se kompost promíchá v poměru 1 : 1 se zeminou. Dřeviny: 3 až 5 kg hnojiva ke stromku či keři v okruhu 1 až 2 m na jaře a na podzim, zapravit do půdy. Květiny: cca 1 kg hnojiva na 1 m2 stejnoměrně rozházet a zapravit do půdy.